Секція: Психологічні науки

 

С.О. Піхуля

викладач

Державний навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей»

 

Розвиток стресостійкості під час підготовки водіїв

В  умовах значного збільшення кількості автомобілів, інтенсивне та тривале керування транспортними засобами вимагає від водія постійної зібраності і уважності, що в свою чергу,  приводить до перевантаження нервової системи. В той же час, згідно зі статистичними даними 70 – 90 %  дорожньо-транспортних пригод відбувається в результаті помилкових дій людини, що керує автомобілем[5, с.17]. Отже, важливим фактором, що визначає надійність водія, є його психофізіологічний стан. А найменш вивченим є стан стресу, який при керуванні автомобілем виникає у водія значно частіше ніж прийнято вважати [5,с.19].

Питання стресостійкості, в тому числі,  в професійній діяльності розглянуті в роботах значної кількості науковців та дослідників: Аболін Л.М., Апчел В.Я., Буранов А.А., Бохан Т.Г., Боднар А.Я., Бриндіков Ю.Л., Варданян Б.Х., Власенко А.А., Геньковська В.М., Дубчак Г.А., Дудка Т.М., Дяченко М.І., Зільберман П.Б., Ільїн Є.П., Кандибович Л.А., Карапетян Л.В.,Калошин В.Ф., Калашнікова М.М.,  Козлов С.В., Корольчук М.С., Корольчук(Крайнюк) В.М., Крутенко Ю.М., Кулагін Б.В., Куліков Л.В., Левітов Н.Д., Лі Канг Хі, Ломов Б.Ф., Макаренко Н.І., Небиліцин В.Д., Норакідзе В.Г., Осокіна К.О., Осьодло В.І., Оя С.М., Пічурін В.Г., Пилипенко К.В., Платонов К.К., Рева О.М., Рудаков А.Л., Семенова Є.М., Сирота Н.А., Свідерська О.І., Скляренко І.Ю., Столяренко А.М., Смаліус Л.Н., Субботін С.В., Суворова В.В., Теплов Б.М., Тихомирова Т.С., Хусаінова Р.М., Хуторная М.Л., Шувалова О.В., Щербатих Ю.В., Ялтонський В.М. та ін.. В тойже час, питання розвитку стресостійкості як здатності протистояти впливу стрес – факторів і розвитку негативних станів при підготовці водіїв на нашу думку розглянуті недостатньо.

Особистісна стійкість до стресу (стресостійкість) – це полісистемне, структурне інтегральне утворення, що об’єднує всі структурні та змістовні характеристики системи саморегуляції екстремальної діяльності, критерієм якої є сукупність особистісних, мотиваційних, раціональних, емоційних, когнітивних та інших характеристик яка забезпечує поведінкову стабільність особистості в умовах стресу[3, с. 65].

Стрес як психофізіологічний феномен нерозривно поєднаний із професійною діяльністю людини, яка керує транспортним засобом й істотно впливає на її ефективність, у ряді випадків значно знижуючи її, а також може обумовлювати виникнення різних захворювань і невротичних процесів[6, с.244], що в свою чергу, може стати причиною створення небезпечних дорожньо- транспортних ситуацій.

На думку Дубчак Г.М. професійна стресостійкість як особиста якість, яка визначає ступінь ефективності долання стресової ситуації в професійній діяльності, є багатокомпонентним явищем, тісно поязаним з копінг-стратегіями і залежить від ряду типологічних особливостей особистості (локус-контролю, типу темпераменту, емоційної стійкості та ін)[3, с.65]. Тобто, як особистісна якість, яка визначає ступінь ефективності подолання стресової ситуації, професійна стресостійкість є багатокомпонентним явищем.

Дудка Т.М. підкреслює, що не існує на сьогоднішній день, в науковій літературі цілісної концепції стресостійкості особистості[4, с. ]. Існує наскільки багато методів подолання та позбавлення від стресів, наскільки багато існує визначень стресу та стресостійкості.

Недостатня розробленість проблеми стресостійкості водіїв у сучасних умовах потребує подальших досліджень щодо визначення цього феномена, його структурних елементів, функцій, діагностики, формування і розвитку.

На нашу думку, професійну стресостійкість водія слід визначати як сукупність його особистих якостей, завдяки яким він в стані перенести перевантаження (психофізичні, емоційні, вольові, інтелектуальні) без шкоди для організму і психіки. Розглядаючи стресостійкість водія, як результат єдності всіх структурних і змістовних характеристик системи саморегуляції його діяльності і станів, критерієм котрих є сукупність особистісних, мотиваційних, раціональних, емоційних і інших характеристик процесу саморегуляції, приходимо до висновку, що саморегуляція є важливим компонентом і ресурсом стресостійкості[5, с.137].

В наукових та науково-прикладних джерелах запропонована значна кількість антистресових технологій, стратегій і методів подолання стресу (техніки дихання, медитаційні техніки, аутогенне тренування, прогресивна м’язова релаксація, самонавіювання тощо)[9].

Набувають значимості як антистресові засоби і арт-терапевтичні методики, в тому числі застосування асоціативних карток та фотографій[8]. Запропонований нами методично-прикладний комплекс «ФотоPOST» є методикою спрямованою на раннє виявлення  та корекцію тривожних станів, попередження  або зменшення деструктивного впливу зовнішніх факторів і ін. [2].

Основним інструментарієм методики «ФотоPOST» є набір авторських фотокарток, переважно з пейзажними та анімалістичними сюжетами. Принциповим є відсутність портретних фотокарток з явно вираженими емоціями.

На відміну від асоціативних карток або малюнкових проективних методик, які передбачають своєрідний «примус» людини до активної діяльності у створенні асоціативного образу, розроблена нами методика з використанням фотокарток має такі переваги як: відсутність примусу до створення кінцевого продукту власної діяльності; відсутність відповідальності за створений продукт (адже людина лише обирає вже кимось створені фотокартки); більша захищеність та свобода вибору, адже є можливість довільно висловлювати власні почуття і емоції; право людини бути неактивною у висловлюваннях, а лише відтворювати емоції та почуття шляхом вибору фотокарток; емоційна коректність (відсутнє нав’язування емоцій); можливість «знищити» небажані емоції, почуття чи стан; можливість пасивної та активної позиції у роботі.

Попередні результати застосування авторської методики «ФотоPOST» свідчать, про зниження стресового стану у осіб, які навчаються на водія, що може свідчити про можливість застосування даної методики, в комплексі з іншими методами, для розвитку стресостійкості при підготовці водіїв.

Отже, вбачається необхідність подальшої розробки і впровадження методів та методик розвитку стресостійкості водіїв під час їхньої підготовки.

Література

1.     Баранов А.А. Психологиястресоустойчивости педагога: Теоретические и прикладные аспекты: дис…доктор.психол.наук:19.00.07/АлександрАркадьевич Баранов. – Санкт-Петербург., 2002. -  405 с.[код доступу: https://cutt.ly/nkicEUf].

2.     Войцях Т.В., Піхуля С. О «ФотоPOST»  як інноваційна методика спеціалістів психологічної служби закладів освіти різного типу // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р./ [ред. кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». - 2015, - с. 106 – 111

3.     Дубчак Г.М. Психологія становлення професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій: дис. доктор. психол. наук: // Галина Михайлівна Дубчак. – К., 2018[код доступу: https://cutt.ly/wkivfc2 ].

4.     Дудка Т.М. Психологічні особливості стресостійкості особистості/ Т.М.Дудка// Електронний ресурс[код доступу: https://cutt.ly/xkic5Wv].

5.     Монастирський В.М. Стресостійкість як результат цілісного процесу саморегуляції військовослужбовців/В.М. Монастирський, М.О.Гордуз, С.О.Піхуля//Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали наук.-практ. конф.(м.Харків, 8 квіт.2016р.)/МВС України, Харків.нац.ун-т внутр..справ.- Харків, 2016. – С. 136 - 138

6.     Осташевський С.А. Надійність водія та основні фактори, що її визначають /С.А.Осташевський// Автомобільний транспорт. Безпека дорожнього руху. Науково-виробничий журнал №1(231) січень – лютий 2013. – С. 17 – 19 [код доступу: file:///E:/Download/au_2013_1_6.pdf].

7.     Осьодло В. І. Особистісні чинники подолання стресових ситуацій в особливих умовах / В. І. Осьодло // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14(1). - С. 243-253.[код доступу: https://cutt.ly/HkimloP].

8.     Піхуля С.О. Фотографія як інструмент діагностики і корекції в роботі практичного психолога професійно-технічного навчального закладу/С.О.Піхуля//Організаційно-освітні практики сьогодення як відповідь на сучасні гуманітарні запити: матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції (23-27 лютого 2015 р., м.Черкаси)/за ред.. Т.Б.Артеменко.- Черкаси: ЧОІПОПП, 2015.- С.27 – 29 [код доступу: https://cutt.ly/bkaW1tP].

9.     Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології/В.І.Розов. – К.: Кондор, 2005. – 278 с.

 


Коментарі

Популярні публікації